ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
PRIMARIA COMUNEI DALBOŞEŢ
Nr. 2879 din 22.11.2016

ANUNŢ
Primăria comunei Dalboşeţ, judeţul Caraş-Severin, organizează, la sediul său din comuna Dalboşeţ, nr.130, județul Caraș-Severin, în perioada 21 – 22 decembrie 2016, concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant, Referent IA(compartimentul administrativ) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dalboșeț, județul Caraș-Severin.
Condiții de participare la concurs:
Condiţii generale:
 candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.. 3. din HGR nr.286/2011, pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, Modificat de art.I pct.1 din HG 1027/2014 .
Condiţii specifice:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat .
- vechime în muncă minim 2 ani .
Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere: Primăria comunei Dalboşeţ, judeţul Caraş-Severin cu sediul în comuna Dalboşeţ, nr.130, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data afişării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv 13.12.2016, ora 16,00 .
Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0255/243403 .
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) copia actului de identitate şi ale actelor de stare civilă (certificat nastere, casatorie ) ;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (pentru postul de referent, treapta profesională IA);
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să fie
incompatibile cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicina muncii medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă în data de 21.12.2016, ora 10,00, interviul în data de 22.12.2016, ora 10,00 , la sediul instituției.
Bibliografia pentru ocuparea postului vacant, Referent IA din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dalboşeţ .
1. Constituția României (Titlul III, cap.V, sect.a 2-a);
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare(MO nr. 123/2007);
3. Legea nr.477/2004,privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice(MO 1105/2004)
4. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare (MO 663/2001);
5. Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (MO70/2003 și M.O. 749/2013);

Relaţii suplimentare la sediul Primăriei comunei Dalboşeţ şi la numărul de telefon 0255/2403403, de luni-joi între orele 8,00-16,00 și vineri între orele 800-1300.

Primar, Secretar,
Băcilă Piţu – Sorin Imbrea Mihail-Iosif