ANUNT
Primăria comunei DALBOSET, judeţul Caras-Severin scoate la concurs următoarele posturi contractuale în cadrul Centrului de informare turistică–comuna Dalboset :
- agent turism (Referent debutant) – Compartimentul turistic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dalboset .
- ghid turism (Referent debutant) – Compartimentul turistic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dalboset .
Cererile de înscriere si dosarele se vor depune la sediul Primăriei comunei Dalboset – registratură, compartimentul secretariat, în termen de 10 zile lucrătoare de la afişarea prezentului anunţ, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 2014, ora 14,00.
Tematica de concurs se obţine de la sediul Primăriei comunei Dalboset – Registratura,compartimentul secretariat .
Concursul constă în 3 etape, astfel :
a) selecţia dosarelor : 3 noiembrie 2014
b) proba scrisă : 28 noiembrie, ora 10,00
c) interviul: 4 decembrie 2014, ora 10,00
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la etapa precedentă.
Termenul de depunere a contestaţiilor este de 48 de ore de la afişarea rezultatelor fiecărei probe.
Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale şi specifice.
Condiţii generale:
 cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 capacitate deplină de exerciţiu;
 o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
- agent turism :
 absolvent/ă studii medii/superioare cu diplomă de licență;
 absolvent/ă al unui curs de agent de turism cu diplomă(certificat) de agent de turism;
 cunoştinţe limbă straină de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germană) – nivel bază;
 cunoştinţe operare PC;
 permis conducere categoria B (opţional);
- ghid turism:
 absolvent/ă studii medii/superioare cu diplomă de liciență;
 atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în baza certificatului de calificare obţinut în urma absolvirii unui curs de calificare la Centrul Naţional de învăţământ Turistic (C.N.l.T.) sau la alte instituţii autorizate din România sau după caz absolvent/ă al unui curs de turism cu diplomă(certificat) ;
 cunoştinţe limbă straină de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germană) – nivel bază;
 cunoştinţe operare PC;
 permis conducere categoria B (opţional);

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului comunei Dalboset;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau/si, după caz, o adeverinţă(e) care să ateste vechimea în muncă;
e)* cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)** adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
)* În cazul documentului „cazier judiciar” candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei scrise a concursului.
)** Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii .
Actele prevăzute la lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI :
A. Agent turism:
1. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
2. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, actualizată.
3. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

B. Ghid turism:
1. Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
2. O.G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, actualizată;
3. H.G. nr. 305/2001 privind atestarea si utilizarea ghizilor de turism, actualizată.
4. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
Prezentul anunţ a fost înregistrat la Primăria comunei Dalboşeţ, sub nr.1562/20.10.2014 .

Primar, Secretar,

BĂCILĂ PIŢU-SORIN IMBREA MIHAIL-IOSIF