Nr.14  / 05.01.2018

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Primăria comunei DALBOŞEŢ

 

 

A N U N Ţ

 

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.

Au fost publicate conform prevederilor legale următoarele proiecte de hotărâri:

1.Proiect de Hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018 din excedentul bugetar al  anului 2017 ;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al comunei Dalboset pe anul 2017 ;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului local al comunei Dalboset, pe anul 2018 ;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrări de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legi nr.416/2001, privind ajutorul social, cu modificările si completările ulterioare ;

Şedinţa în care vor fi dezbătute aceste proiecte de către Consiliul local Dalboşeţ, va fi publică şi va avea loc în data de 31 ianuarie 2018, ora 1900, la sediul Primăriei din comuna Dalboşeţ, nr.130, judeţul Caraş-Severin.

Persoanele interesate în elaborarea finală a proiectelor normative mai sus menţionate  se pot prezenta să depună în scris propunerile, sugestiile sau opiniile  pe care le au, la sediul Consiliului local din comuna Dalboşeţ, nr.130, la d-nul secretar, în termen de cel putin 10 zile de la data afişării acestor proiecte .

 

În conformitate cu prevederile legale, şedinţa consiliului local este publică.

 

 

SECRETAR

Imbrea Mihail-Iosif

________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Înregistrat sub nr._14_/05.01.2018 _

 

 

 

PROCES-VERBAL

 

 

 

Încheiat azi _05_01_2018_, la sediul Consiliului local Dalboşeţ ;

 

Noi, Băcilă Piţu – Sorin în calitate de primar şi Imbrea Mihail – Iosif,  secretarul comunei Dalboşeţ, am procedat la afişarea anuntului prevăzut de art.6, din Legea nr.52/ 2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, pentru următoarele proiecte de acte normative, ce vor fi discutate în şedinţă ordinară a Consiliului local Dalboşeţ, în ziua de 31 ianuarie 2018, ora 1900, la sediul Primăriei Dalboşeţ, cu următoarea ordine de zi :

1.Proiect de Hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018 din excedentul bugetar al  anului 2017, în suma de 3.015.110 lei .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al comunei Dalboset pe anul 2017 ;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului local al comunei Dalboset, pe anul 2018 ;

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrări de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legi nr.416/2001, privind ajutorul social, cu modificările si completările ulterioare ;

 

Totodată a fost făcută menţiunea că persoanele interesate în elaborarea finală a proiectelor normative mai sus menţionate  se pot prezenta să depună în scris propunerile, sugestiile sau opiniile  pe care le au, la sediul Consiliului local din comuna Dalboşeţ, nr.130, la d-nul secretar, în termen de cel putin 10 zile de la data afişării acestor proiecte .

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal pentru a face dovada respectării prevederilor legale .

 

PRIMAR,                                                                             SECRETAR,

 

Băcilă Piţu – Sorin                                           Imbrea Mihail-Iosif

____________________________                                      __________________________