3065 /30.12.2017

R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

Primăria comunei DALBOŞEŢ

A N U N Ţ

Potrivit Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să informeze cetăţenii asupra actelor normative cu aplicabilitate generală care urmează să fie dezbătute de autorităţile publice locale.

Au fost publicate conform prevederilor legale următoarele proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat acreditate  pentru anul şcolar 2017 – 2018, conform avizului ISJ Caraş – Severin ;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrări de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legi nr.416/2001, privind ajutorul social, cu modificările si completările ulterioare ;

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al comunei Dalboșeț ;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului  de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului comunei Dalboşeţ pe anul 2016 .

5. Întreabări şi interpelări .

Şedinţa în care vor fi dezbătute aceste proiecte de către Consiliul local Dalboşeţ, va fi publică şi va avea loc în data de 31 ianuarie 2017, ora 1800, la sediul Primăriei din comuna Dalboşeţ, nr.130, judeţul Caraş-Severin.

Persoanele interesate în elaborarea finală a proiectelor normative mai sus menţionate  se pot prezenta să depună în scris propunerile, sugestiile sau opiniile  pe care le au, la sediul Consiliului local din comuna Dalboşeţ, nr.130, la d-nul secretar, în termen de cel putin 10 zile de la data afişării acestor proiecte .

În conformitate cu prevederile legale, şedinţa consiliului local este publică.

SECRETAR

Imbrea Mihail-Iosif

________________________________